Eric Veronikis

Eric Veronikis writes for The Patriot-News in Harrisburg, Pennsylvania.