Douglas Jacobsen

Douglas Jacobsen teaches at Messiah College in Grantham, Pennsylvania.